CE  BELGESİ           
FAYDALI MODEL     
T.S.E.                  
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ    
HİZMET YETERLİLİK BELGESİ     
YATIRIM  TEŞVİK BELGESİ         
      
         
         
 
                                
                                                     
I S O 
   
ISO'nun TANIMI   ISO 'International Organization  for Standardization'un
    kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu
    bir   kalite    yönetim   sistemi  standardıdır .  ISO 9001  Belgesi   ise   ilgili
    kuruluşun  ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim
    sistemine  uygun  olarak  sevk  ve  idare  edilen  bir  yönetim   anlayışının
    sonucunda  ortaya  konduğu  ve  dolayısı  ile  kuruluşun  ürün  ve hizmet
    kalitesinin sürekliliğinin  sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

   
ISO 9001: Etkin bir kalite  yönetim sistemini t anımlayan bir standarttır.
    Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında  ISO 9001 belgesini alabilir.
    Belge  kuruluşun  ürün  ve  hizmetlerinin  uluslararası kabul  görmüş  bir
    İsviçre’nin  Cenevre  kentinde  yer  alan  ve  90’dan  fazla   ülkenin  üye
    olduğu uluslararası standardizasyon Örgütü (International organization
    of   Standardization – IOS)  tarafından    geliştirilmiştir.   Belgelendirme
    şirketlerini  yetkilendirme  yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına 
    verilmiştir.  Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK'a verilmiştir.
 
    Farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı
    standartlar    zaman    zaman    "ticaret   için   teknik    engel  "   olarak
    kullanılmaktadır. İşte ISO' nun  günümüzdeki  en önemli işlevi  ISO  9000
    kalite yönetim  standartları  ve diğer ürün standartları gibi  uluslararası
    kabul görmüş standartlar  hazırlayarak ticaretin  önündeki bu tip teknik
    engelleri ortadan kaldırmaktır.

   
ISO  9000  Nedir ?  :    Organizasyonların    müşteri     memnuniyetinin
    artırılmasına   yönelik   olarak   kalite   yönetim  sisteminin kurulması ve
    geliştirilmesi   konusunda  rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış
    olan  bir  standartlar bütünüdür.

   
ISO 9001 Nedir ?  : Kalite Yönetim  Sistemlerinin kurulması esnasında
    uygulanması    gereken    şartların    tanımlandığı    ve    belgelendirme 
    denetimine  tabi olan standarttır. Verilen  belgenin adıdır.

    ISO 9001:2008 Nedir? :  ISO  9001    standardı  ,  her  5 yılda  bir  ISO
    tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar
    doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak  yeniden  yayınlanmaktadır.
    2008  rakamı ,  bu   revizyonun   2008   yılında    yapılıp  ,  yayınlandığını
    gösteren  revizyon tarihidir   (ISO 9001 :2008 versiyonu).

    ISO 9001:2008'in Yararları

 •  Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması,
 •  İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij),
 •  Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması,
 •  İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi 
   edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme
   (ihracat için kalitenin belge  ile ispatlanabilmesi),
 •  Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması,
 •  Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması,
 •  Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılmasının sağlanması,
 •  Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık 
   sağlanması,
 •  İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında
   kolaylık sağlanması,
 •  İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak
   dökümantasyonun (altyapının) oluşturulması,
 •  Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak
   alt yapının oluşturulması,
 •  Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin 
   yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının
   kullanılabilmesi, 
 •  Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması.

  ISO NEDİR?
    
1947 yılında kurulan ve yaptığı  standardizasyon çalışmaları
    sonucu sanayiye , ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan
    ISO  (  International   Organization   for   standardization  )
    Uluslararası  standart  Organizasyonudur.

    TSE, ISO’nun üyesi ve Türkiye’deki tek temsilcisidir.

     EN NEDİR?
     EN ( Europeane Norm ) ,Avrupa Standartlarının kısaltmasıdır.
    EN Avrupa  Birliği’nde Standartlar arasında harmonizasyonu
    sağlamak için oluşturulmuştur.

    TS-EN-ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
    Artık bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon,teknoloji
    ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir
    rekabete  ve  her  geçen   gün  yeni   gelişmelerin  yaşandığı
    ekonomik bir yarışa itmiştir.Mevcut dünya düzeninde ayakta
    kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine
    uygun     mal      ve      hizmet    üretiminin       sağlanmasıyla
    gerçekleşebilecektir.  Bu da  ancak ,  kuruluşlarda ,  tasarım
    aşamasında  başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası
    hizmetlere   kadar   tüm   aşamaları   kapsayan   ve   sürekli
    gelişmeyi       hedefleyen     Kalite      Yönetim      Sisteminin 
    uygulanmasıyla olacaktır.Günümüzde Kalite yönetim sistemi
    konusunda ISO 9000 Kalite Sistem standartları 1987 yılında
    yayımlandığı   tarihten   itibaren en fazla ilgiyi ve  uygulama
    alanını  bulan milletlerarası  standartlar haline  gelmiştir.

    TS-EN-ISO 9000  Kalite standartları Serisi, etkili bir  yönetim
    sisteminin  nasıl kurulabileceğini, dokümante  edilebileceğini
    ve sürdürebileceğini  göz  önüne  sermektedir.

 
 846  Sokak  No : 45  K: 5  No : 408  1.Beyler  İşhanı  Konak  -  İZMİR
0232 441 81 99         Fax : 0232 441 15 89         Gsm : 0532 342 35 29

 info@ntdanismanlik.com.tr
i.tasar@ntdanismanlik.com.tr
COPYRIGHT @2011  Tüm Hakları NT Danışmanlık Firmasına  aittir.