CE  BELGESİ           
FAYDALI MODEL     
T.S.E.                  
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ    
HİZMET YETERLİLİK BELGESİ     
YATIRIM  TEŞVİK BELGESİ         
      
         
         
       

                                            PATENT           
   Patent , buluş  sahibinin  buluş   konusu  ürünü  belirli  bir  süre  üretme,
   kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de
   patent  denir. Geleneksel  terminoloji  ile  sınai  mülkiyet haklarının içinde
   önemli bir yer tutan “patent hakkı”, özellikle teknoloji transferinin  aracı
   olması bakımından gelişmekte olan  ülkeleri  daha çok ilgilendiren  maddi
   olmayan bir mala ilişkin  haktır.
   Makineler, araçlar, aygıtlar, kimyasal bileşikler  ve işlemleri ile her türlü
   üretim yöntemleri, patent korumasının kapsamındadır.

   Patent Yasalarının  amacı ; buluş  yapmayı,  yenilikleri  ve  yaratıcı  fikri
   faaliyetleri  teşvik  etmek  için  gerekli olan korumayı ve  buluşlarla elde
   edilen  teknik  çözümlerin sanayide  uygulanmasını sağlamaktır.  Verilen
   patentler ve  bunların  sanayide  uygulanması  ile  teknik , ekonomik ve
   sosyal   ilerlemenin  gerçekleşmesi  sağlanır.  Sanayi  alanında  gelişmiş
   ülkelerde   verilen    patent    sayılarının    yüksekliği    bu    düşüncenin
   doğruluğunu kanıtlamaktadır.

                               
PATENT  VERİLEBİLMESİ İÇİN 
   Buluşlara   patent   verilebilmesi   için,  Yönetmelikte   şekil  ve kapsamı
   belirlenen ve aşağıda belirtilen unsurlar ile başvuruda bulunmak şarttır
                                                                                                (KHK m. 42):
           a- Başvuru dilekçesi,
           b- Buluş konusunu açıklayan tarifname,
           c- Patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını
               kapsayan  istem veya istemler,
           d- Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler,
           e- Özet,
           f-  Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge.
   Patent başvurusu,sadece bir  tek buluşu ve genel nitelikte bir ana buluş
   fikri   etrafında  gerçekleştirilmiş olan  ve  birbirine bu buluş  fikri ile bağlı
   birden  çok   buluşu    içerir   (KHK m. 45).  Buluşun   bütünlüğü   istemler
   incelenerek  sağlanır.
   Türk    Patent   Enstitüsü  patent başvurusunu aldığında , tarihi, saati ve
   dakikayı kendisi  yazarak, başvuru anını  kesinleştirir.

                                  
FAYDALI MODEL ve TESCİLİ 
   Faydalı  Model   , Türkiye'de   ve    dünyada    yeni    olan  ve    sanayiye
   uygulanabilen   buluşların  sahiplerine  belirli  bir süre  (10 yıl),  bu buluş  
   konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.Faydalı model
   belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hemde
   masraf açısından daha elverişlidir.
   Faydalı model  koruması elde etme   işlemlerinin basit ve   ucuz olmasının,
   özellikle    küçük   ve   orta    ölçekli     sanayicilerimizin    ve    araştırma
   kuruluşlarımızın  buluş  yapmalarını  ve  bunları  sanayiye  uygulamalarını
   özendireceği düşünülmüştür. Diğer taraftan , özellikle günümüzde,küçük
   ve orta büyüklükteki  işletmelerin gerçekleştirdiği yeniliklerin, rakiplerce
   hemen  hemen  aynısının   yapılarak  taklit  edilmesi  tehlikesi mevcuttur.
   Küçük   ve   orta   büyüklükteki  bu  işletmelerin ,  mütevazı de  olsa , bu
   buluşlarını  faydalı  model  belgesi   vererek  korumak , onların ekonomik    
   varlıklarının idamesine hizmet edecektir. Başka bir deyişle, faydalı model
   koruması, tecavüz fiillerine karşı, patent korumasına oranla daha çabuk
   ve seri bir işlev görecek şekilde düzenlenmiştir.
.           FAYDALI MODEL BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 
     * Başvuru dilekçesi, (bir nüsha ekteki örneğe uygun olarak,
        Faydalı Model başvuruları FM1/551 A3 normunda düz
        antetsiz beyaz kağıda daktilo veya bilgisayar yazıcısıyla
        doldurulmuş olacaktır.
     * Buluşu açıklayan tarifname, (üç nüsha)
     * Faydalı Modelle korunması istenilen buluşun unsur veya
        unsurlarını kapsayan istem veya istemler (üç nüsha)
     * Tarifnamede, istem veya istemlerde atıf yapılan resimler,
     * Özet, üç nüsha, buluşu 50 ile 100 kelime arasında anlatan
     * Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge aslı
 
 846  Sokak  No : 45  K: 5  No : 408  1.Beyler  İşhanı  Konak  -  İZMİR
0232 441 81 99         Fax : 0232 441 15 89         Gsm : 0532 342 35 29

 info@ntdanismanlik.com.tr
i.tasar@ntdanismanlik.com.tr
COPYRIGHT @2011  Tüm Hakları NT Danışmanlık Firmasına  aittir.